تبلیغات
حیوانات - درس های انگلیسی
درس های انگلیسی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی


  درس هفتم
دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال ساده  نكته ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال كمكی do, does‌استفاده می كنیم. به این ترتیب كه در ابتدای جمله بایستی فعل كمكی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكی does فقط برای سوم شخص مفرد بكار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل كمكی do به كار می رود. به مثال های زیر توجه كنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟

Do you play football everyday?


آیا او هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does he play football everyday?


آیا علی هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does Ali play football everyday?
   2 – توجه كنید كه s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكی does حذف می شود و فعل به شكل اصلی برمی گردد  3 – برای منفی كردن زمان حال ساده از don’t یا dose' nt استفاده می كنیم. برای سوم شخص مفرد از dose'nt استفاده می كنیم. به مثال های زیر توجه كنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی كنم

I don't play football everyday.

او هر روز فوتبال بازی نمی كند

He dose'nt play football every day.    4 – در پاسخ به سؤال هایی كه با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به این ترتیب كه با كمك افعال كمكی do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب كوتاه می دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟
Yes , I do . بله این كار را می كنم
No, I don’t . نه من این كار را نمی كنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او این كار را می كند
No, he dosent. نه او این كار را نمی كند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل كمكی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
   5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ كوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.  تمرین : 1 – پاسخ كوتاه و بلند بدهید. از كلمات داخل پرانتز استفاده كنید.

1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.
   2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.

1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six o'clock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.
   2- پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos' nt)
پاسخ : ( dosent)

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
پاسخ : live

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
پاسخ : our family

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
پاسخ : watches
   4 – پاسخ بلند بدهید.

1) Do they play football in the street? (No)
No, They don’t play football in the street.

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
No , he doesn't play ping-pong at school.

3) Does your sister work in a library? (yes)
Yes, she works in a library.