تبلیغات
حیوانات - درس های انگلیسی
درس های انگلیسی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی


  درس ششم
دستور درباره زمان حال ساده  درس ششم

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان حال ساده می باشد. شما در این درس كاربرد فعل را با فعل های مختلف می بینید.    نكته ها :

1- زمان «حال ساده» به كاری دلالت می كند كه به طور روزمره انجام می شود و تكرار می شود. اجزاء جمله به صورت زیر می باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قید زمان و مكان + …….

فاعل می تواند ضمیر باشد شما با ضمایر مختلف آشنا شده اید
من هر روز به مدرسه می روم .

I go to school everyday

ایشان (آنها) هر صبح صبحانه می خورند.

They eat breakfast everymorning.

من هر روز اتاقم را تمیز می كنم.


I clean my room everyday.

ما هر شب تلویزیون تماشا می كنیم.

We watch T.v everynight.    2 – برای سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلی جمله یك s اضافه می شود به مثال های زیر توجه كنید:

او هر روز فوتبال بازی می كند.

He plays football everyday.


او هر صبح تا مدرسه راه می رود

She walks to school everymorning.


علی هر روز ساعت 12 ناهار می خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.    3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراین صورت برای سوم شخص مفرد به جای s به آن حرف es اضافه می شود. به مثال های زیر توجه كنید.

او هر روز تلویزیون تماشا می كند

He watches T.v everyday.او هر روز به مدرسه می رود

She goes to school everyday.    تمرین
1 – با كلمات داده شده جمله صحیح بسازید

1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday
   2 – افعال داخل پرانتز را به شكل صحیح به كار ببرید

1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches
   3-گزینه صحیح را انتخاب كنید

1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks
   4 – با توجه به كلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی كنید.

1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six o'clock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning.