تبلیغات
حیوانات - درس های انگلیسی
درس های انگلیسی

  زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی


  درس پنجم
دستور زبان درباره فعل امری  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره فعل امری در زبان انگلیسی است.    نكته ها

1 – زمانی كه از كسی می خواهیم كه كاری را انجام دهد یعنی به او امر می كنیم. در این موقع از فعل امری استفاده می كنیم. برای امر كردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می كنیم. مانند

Open the door درب را باز كن    2 – برای اینكه فعل امر را مؤدبانه تر بیان كنیم می توانیم در ابتدا یا انتهای جمله از كلمه please به معنای «لطفاً» استفاده كنیم. مانند

Please open the door.

لطفاً درب را باز كن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز كن    3 – هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت كاما گذاشته شود.  4 – هنگامی كه بخواهیم فعل امری را به شكل منفی بیان كنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از كلمه don’t استفاده می كنیم. مانند :

لطفاً درب را باز نكن

Don’t open the door , please    تمرین
1 – با استفاده از please و كلمات داده شده جمله بسازید.

1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
   2 – درباره هر تصویر یك جمله با Please بنویسید


Please clean the blackboard.


Please close the window
   3 – با كلمات داده شده یك جمله بسازید :

1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.