تبلیغات
حیوانات - درس های انگلیسی
درس های انگلیسی

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی


  درس سوم
دستور زبان درباره صفت ملكی  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملكی» می باشد. «صفت ملكی» كلمه ای است كه قبل از اسم می آید و مالكیت را بیان می كند. شما در این درس با s آپاستروف یا 's نیز آشنا می شوید.    نكته ها :
1 – هر صیغه صفت ملكی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صیغه های جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)
   این صفات ملكی قبل از اسم می آیند و مالكیت آن شیء را بر انسان بیان می كنند. مانند:

My car اتومبیل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها
   2- حالت دیگر بیان مالكیت استفاده از 's می باشد. 's مالكیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

Ali's book كتابِ علی
Mina's father پدر مینا
   3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه كسی است از كلمه whose در آغاز جمله استفاده می كنیم. به این ترتیب كه ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه كسی است
car شی
is فعل كمكی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن كتاب ها مال چه كسی است ؟
   تمرین
1 – درجای خالی صفت ملكی مناسب به كار ببرید.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Mina's brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
   2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از كلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Ali's jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
   3 – با استفاده از صفت ملكی یك جمله جدید بسازید.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ :