تبلیغات
حیوانات - انگلیسی
انگلیسی


  نكته ها :
1 – كلمه ای كه رنگ را بیان می كند مانند یك صفت قبل از اسم آورده می شود مانند :

Red car اتومبیلِ قرمز
White bag كیفِ سفید
This is a red car. این یك اتومبیلِ قرمز است
That is a white bag. آن یك كیفِ سفید است
These are red cars. این ها اتومبیل های قرمز هستند
Those are white bags. آن ها كیف های سفید هستند
   2 – بعد از فعل های is و are نیز می توان به صورت زیر رنگ را بیان كرد.

This car is red. این اتومبیل ، قرمز است.
That bag is white. آن كیف ، سفید است.
These cars are red. این اتومبیل ها، قرمز هستند
Those bags are white. ‌آن كیف ها ، سفید هستند
   3- برای پرسیدن رنگ چیزی از عبارت what colour is برای حالت مفرد و از عبارت what colour are برای حالت جمع در ابتدای جمله استفاده می كنیم

What colour is this car? این اتومبیل چه رنگی است؟
What colour are these cars? این اتومبیل ها چه رنگی هستند؟
   4 – شما با رنگ های زیر آشنا هستید.

Black سیاه
white سفید
Red قرمز
Blue آبی
Green سبز
yellow زرد
Brown قهوه ای
   تمرین
1 – جملات زیر را كامل كنید.

Those are ……..

This is ………..


پاسخ :
This is a red fish.
Those are white shoes.
   2 – پاسخ دهید :

What colour are these pencils?
They are red.
   3 - جملات زیر را با what colour سؤالی كنید.

That shirt is yellow.
What colour is this shirt ?

Those apples are green.
Whtat colour are these apples?
 

درس دوم
دستور زبان There is ‌و There are  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس مربوط به عبارت هایی است كه با There is ‌و There are شروع می شوند. همچنین شما در این درس می آموزید كه چگونه این عبارت ها را منفی و سؤالی كنید.    نكته ها :

1 – عبارت There is به معنای «وجود دارد» برای حالت مفرد می باشد.
عبارت There are به معنای «وجود دارند» برای حالت جمع می باشد.
یك كتاب روی میز وجود دارد.

There is a book on the table.

پنج كتاب روی میز وجود دارند

There are five books on the table.    2 - برای سؤالی كردن عبارت هایی كه با There is یا There are شروع می شوند، باید از Is there و There are و Are there در ابتدای جمله استفاده كنیم.

آیا یك كتاب روی میز وجود دارد؟

Is there a book on the table?

آیا پنج كتاب روی میز وجود دارد؟

Are there five books on the table?

   3 – برای منفی كردن این عبارت ها از There isn’t و There aren’t استفاده می كنیم.  تمرین :
1- با توجه به تصاویر و با استفاده از There is / are جملات كامل بنویسید.

There are three oranges in the basket.

There is a soldier in this picture.    2 - برای پاسخ های داده شده سؤال مناسب بسازید.

Yes , there is a teacher in the classroom.
It there a teacher in the classroom?

Yes, there are many books in the library.
Are there many books in the library?
   2- پاسخ كوتاه و كامل بدهید .

Is there a taxi in the street?
No, there isn’t. There isn’t a taxi in the street.

Are there twenty students in the classroom?
No, there aren’t . There aren’t twenty students in the classroom.
 

درس سوم
دستور زبان درباره صفت ملكی  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره «صفت ملكی» می باشد. «صفت ملكی» كلمه ای است كه قبل از اسم می آید و مالكیت را بیان می كند. شما در این درس با s آپاستروف یا s نیز آشنا می شوید.    نكته ها :
1 – هر صیغه صفت ملكی خودش را دارد. این صفات برای صیغه های مختلف به شرح زیر هستند:

صیغه های مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صیغه های جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)
   این صفات ملكی قبل از اسم می آیند و مالكیت آن شیء را بر انسان بیان می كنند. مانند:

My car اتومبیل من
Her watch ساعت او
Our teacher علم ما
Their house خانه آنها
   2- حالت دیگر بیان مالكیت استفاده از s می باشد. s مالكیت به اسم شخص می چسبد و بعد از آن نام شیء مورد نظر آورده می شود. مانند :

Alis book كتابِ علی
Minas father پدر مینا
   3 – هرگاه بخواهیم بپرسیم چیزی مال چه كسی است از كلمه whose در آغاز جمله استفاده می كنیم. به این ترتیب كه ابتدا whose سپس نام شیء مورد نظر و سپس فعل is یا are و سپس ضمیر آن شیء را می آوریم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبیل مال چه كسی است
car شی
is فعل كمكی
that ضمیرشی


Whose books are those? آن كتاب ها مال چه كسی است ؟
   تمرین
1 – درجای خالی صفت ملكی مناسب به كار ببرید.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.
پاسخ : his
2) Minas brother has a bag ……bag is brown.
پاسخ : his
3) The students have many books …. Books are in …. Bags.
پاسخ : their – their
   2- برای پاسخ های داده شده، با استفاده از كلمه پرسشی whose سؤال بسازید.

1)………………? My shoes are black.
Whose shoes are black? پاسخ :


2) ……………? Alis jacket is brown.
Whose jacket is brown? پاسخ:
   3 – با استفاده از صفت ملكی یك جمله جدید بسازید.

1) They have a ball. It is white.
Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.
Our car is red. پاسخ : 

  درس چهارم
دستور زبان درباره ساعت  درس چهارم
دستور زبان

این درس بیشتر درباره ساعت و نحوه پرسیدن ساعت و چگونگی پاسخ دادن در ساعت های مختلف می باشد.    نكته ها :

1 – برای پرسیدن ساعت از عبارت ?what time is it استفاده می شود كه معنی آن «ساعت چند است؟» می باشد.    2 – اگر در پاسخ ساعت كامل باشد یعنی بدون دقیقه و ثانیه باشد . می گوییم :

Its one oclock ساعت یك است
Its twelve oclock ساعت دوازده است
   3- اگر ساعت کامل نباشد یعنی دقیقه داشته باشد می توان به دو صورت آن را خواند.

روش اول این است که بعد از Its ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگوییم مثلا ًاگر ساعت پنج و بیست دقیقه باشدمی گوییم:

its five twenty


روش دوم این است كه بگوییم بیست دقیقه از پنج گذشته است:

Its twenty minutes past five    4 – اگر 15 دقیقه ( یك ربع) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از كلمه a quarter یعنی یك ربع استفده كرد.

مثلاً اگر ساعت دو و پانزده دقیقه باشد. می گوئیم :
: ساعت یك ربع گذشته از دو است.

Its a quarter past two.

اگر ساعت پانزده دقیقه مانده به دو باشه می گوییم :
ساعت یك ربع مانده به دو است

Its a quarter to two.    5 – اگر 30 دقیقه (نیم ساعت) از ساعت گذشته باشد یا به ساعت مانده باشد می توان در بیان ساعت از كلمه half یعنی نیم استفاده كرد. مثلاً اگر ساعت دو و سی دقیقه باشد می گوییم :

ساعت نیم (30 دقیقه) گذشته از دو است.

Its half past two.

ساعت نیم (30 دقیقه) مانده به دو است.


Its half to two.
   تمرین
1- به تصاویر نگاه كنید و ساعت را به دو صورت بیان كنید ( در صورت امكان از كلمات a quarter , half نیز استفاده كنید)

its half past nine

its nine thirty

its nine oclock

its a quarter past ten

its ten fifteen

its a quarter to six

its five forty-five

its five to three

its two fifty-five

its ten to nine

its eight fifty

 

درس پنجم
دستور زبان درباره فعل امری  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره فعل امری در زبان انگلیسی است.    نكته ها

1 – زمانی كه از كسی می خواهیم كه كاری را انجام دهد یعنی به او امر می كنیم. در این موقع از فعل امری استفاده می كنیم. برای امر كردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می كنیم. مانند

Open the door درب را باز كن    2 – برای اینكه فعل امر را مؤدبانه تر بیان كنیم می توانیم در ابتدا یا انتهای جمله از كلمه please به معنای «لطفاً» استفاده كنیم. مانند

Please open the door.

لطفاً درب را باز كن

Open the door, please.

لطفاً درب را باز كن    3 – هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت كاما گذاشته شود.  4 – هنگامی كه بخواهیم فعل امری را به شكل منفی بیان كنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از كلمه don’t استفاده می كنیم. مانند :

لطفاً درب را باز نكن

Don’t open the door , please    تمرین
1 – با استفاده از please و كلمات داده شده جمله بسازید.

1) look – black board
Look at the blackboard, please.

2) door – close
Close the door, please.

3) window – open
Please open the window


4) teacher – Listen
Please listen to the teacher.
   2 – درباره هر تصویر یك جمله با Please بنویسید


Please clean the blackboard.


Please close the window
   3 – با كلمات داده شده یك جمله بسازید :

1) please- sit – don’t – desk – on – the
Please don’t sit on the desk

2) your – look – please – at – book
Please look at your book.
 


درس ششم
دستور درباره زمان حال ساده  درس ششم

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان حال ساده می باشد. شما در این درس كاربرد فعل را با فعل های مختلف می بینید.    نكته ها :

1- زمان «حال ساده» به كاری دلالت می كند كه به طور روزمره انجام می شود و تكرار می شود. اجزاء جمله به صورت زیر می باشند:

فاعل+ فعل+ مفعول+ قید زمان و مكان + …….

فاعل می تواند ضمیر باشد شما با ضمایر مختلف آشنا شده اید
من هر روز به مدرسه می روم .

I go to school everyday

ایشان (آنها) هر صبح صبحانه می خورند.

They eat breakfast everymorning.

من هر روز اتاقم را تمیز می كنم.


I clean my room everyday.

ما هر شب تلویزیون تماشا می كنیم.

We watch T.v everynight.    2 – برای سوم شخص مفرد (He – she – It) به فعل اصلی جمله یك s اضافه می شود به مثال های زیر توجه كنید:

او هر روز فوتبال بازی می كند.

He plays football everyday.


او هر صبح تا مدرسه راه می رود

She walks to school everymorning.


علی هر روز ساعت 12 ناهار می خورد

Ali eats lunch at 12:00 everyday.    3 – هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف (z-o-x- s – sh –ch) ختم شود دراین صورت برای سوم شخص مفرد به جای s به آن حرف es اضافه می شود. به مثال های زیر توجه كنید.

او هر روز تلویزیون تماشا می كند

He watches T.v everyday.او هر روز به مدرسه می رود

She goes to school everyday.    تمرین
1 – با كلمات داده شده جمله صحیح بسازید

1) see – school – Ali – everyday – I – at
I see Ali at school everyday

2) to – she – school – everyday – goes – bus – by
She goes to school by bus everyday

3) at – lunch – every day – eat – they – school
They eat lunch at school everyday
   2 – افعال داخل پرانتز را به شكل صحیح به كار ببرید

1) They ……to school by bus. (to go)
پاسخ : go
2) Mina …….lunch at home everyday.(to eat)
پاسخ : eats
3) My father ……..T.v every night. (watch)
پاسخ : watches
   3-گزینه صحیح را انتخاب كنید

1) You …….to farabi school everyday.(go – goes- to go)
پاسخ : go

2) The boys …….. in the mosque everyday.(prays –pray- to pray)
پاسخ : pray

3) she ……….early evry morning . ( get up – gets – to get up)
پاسخ : gets up

4) ………study our books at home.(she – you and I - I )
پاسخ : you and I

5) ……..watches T.v . every night. (They – I – Mary)
پاسخ : Mary

6) My father ………to park every morning. (to walk – walk – walks)
پاسخ : walks
   4 – با توجه به كلمه داخل پرانتز جملات زیر را بازنویسی كنید.

1) I walk to my work everyday. ( my sister)
My sister walk to her work every day.

2) My father gets up at six oclock everyday.(I)
I get up at six oclock everyday.

3) she prays in the mosque every morning . (at school)
She prays at school every morning. 

درس هفتم
دستور زبان حالت سؤالی ومنفی زمان حال ساده  نكته ها :
1 – برای سؤال در زمان حال ساده از افعال كمكی do, does‌استفاده می كنیم. به این ترتیب كه در ابتدای جمله بایستی فعل كمكی do و یا does را بیاوریم. البته در آغاز جمله do,does را بیاوریم. البتهدر آغاز جمله do و یا does باید با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكی does فقط برای سوم شخص مفرد بكار می رود و برای بقیه صیغه ها فعل كمكی do به كار می رود. به مثال های زیر توجه كنید.

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟

Do you play football everyday?


آیا او هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does he play football everyday?


آیا علی هر روز فوتبال بازی می كند؟

Does Ali play football everyday?
   2 – توجه كنید كه s یا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكی does حذف می شود و فعل به شكل اصلی برمی گردد  3 – برای منفی كردن زمان حال ساده از don’t یا dose nt استفاده می كنیم. برای سوم شخص مفرد از dosent استفاده می كنیم. به مثال های زیر توجه كنید.

من هر روز فوتبال بازی نمی كنم

I dont play football everyday.

او هر روز فوتبال بازی نمی كند

He dosent play football every day.    4 – در پاسخ به سؤال هایی كه با Do و Does شروع می شوند به دو طریق می توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به این ترتیب كه با كمك افعال كمكی do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكی don’t و doesn’t در حالت منفی جواب كوتاه می دهیم.

مانند :

Do you play football everyday?

آیا شما هر روز فوتبال بازی می كنید؟
Yes , I do . بله این كار را می كنم
No, I don’t . نه من این كار را نمی كنم

Does he play football everyday?

Yes , he does. بله او این كار را می كند
No, he dosent. نه او این كار را نمی كند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نیازی به فعل كمكی نیست. مانند :

Do you go to school everyday? Yes, I go to school everyday.
Does she go to school everyday? No, she doesn’t go to school everyday.
Does she live in Tehran? No, she lives in Ahvaz.
   5 – در بعضی از سؤال ها از شما هم پاسخ كوتاه و هم پاسخ بلند خواسته می شود.  تمرین : 1 – پاسخ كوتاه و بلند بدهید. از كلمات داخل پرانتز استفاده كنید.

1) Do you go to library everyday?(school)
No,I don’t. I go to school everyday.

2) Does mary live in shiraz?(Tehran)
No, she dosent . she lives in Tehran.

3) Does your brother clean his room everyday?
Yes, he does. He cleans his room everyday.
   2 – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید.

1) what do you eat everyday?
I eat two apples everyday.

2)what time do you get up every morning?
I get up at six oclock every morning?

3) what does she teach in the class?
She teaches English in the class.
   2- پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1)Does she teach Arabic in the class? No, she ….(does – don’t – dos nt)
پاسخ : ( dosent)

2) My friends ………in Tehran.(to live – live- lives)
پاسخ : live

3) …….eat lunch at home everyday.(Mina – my friend – our family)
پاسخ : our family

4) she ……..T.v . every night. (to watch – watches – watch)
پاسخ : watches
   4 – پاسخ بلند بدهید.

1) Do they play football in the street? (No)
No, They don’t play football in the street.

2) Does your brother play ping-pong at school?(No)
No , he doesnt play ping-pong at school.

3) Does your sister work in a library? (yes)
Yes, she works in a library.
 

درس هشتم
دستور زبان درباره ی كلمات استفهامی در پرسیدن سؤال  دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره ی استفاده از كلمات استفهامی در پرسیدن سؤال است. در انگلیسی با كلماتی به غیر از افعال كمكی نیز می توان سؤال پرسید. به این كلمات استفهامی می گویند.
در زیر شما با این كلمات و كاربرد آن ها آشنا می شوید.
   نكته ها :
1 – كلمات استفهامی كه در این درس با آنها آشنا می شوید، عبارتند از :

Who چه كسی
What چه، چه كاره
Whrer كجا
When چه وقت
How many چند تا
   2 – برای پرسش با استفاده از كلمات استفهامی به صورت زیر عمل می كنیم :

بقیه جمله + فعل اصلی + فاعل یا ضمیر آن ( does- do – are – is) + فعل كمكی + كلمه استفهامی
به مثال زیر توجه كنید :
شما كجا زندگی می كنید؟

Where do you live?


ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

When do they come to home ?


او چه چیزی لازم دارد؟

What does he need?


او چه كسی است ؟

Who is he ?


او چه كاره است ؟

What is he ? ‌    3 – برای How many لازم است كه نام شیء یا انسان مورد نظر را به صورت جمع بعد از آن ذكر كنیم و سپس فعل كمكی را استفاده كنیم. مانند

How many cars are there in the street?

چند تا اتومبیل در خیابان وجود دارد؟

How many students play football in the park?

چند تا دانش آموز در پارك فوتبال بازی می كنند؟    تمرین :
1 – باتوجه به كلمه ی داده شده سؤال بسازید.

1) Ali lives in Azadi street (who)
Who does live in Azadi street?
همچنین می توان جمله بالا را با استفاده از who به شكل زیر سؤالی كرد
Who lives in Azadi street?


2) Mary studies her books in the library.(where)
Where does mary study her books?


3) They play football on Fridays.(when)
When do they play football?

4) Mr Bagrami teaches twenty students.(How many)
How many students does Mr Bahrami teach?

5) She is a teacher. (what)
What is she?

6) I eat two apples everyday.(How many)
How many apples do you eat every day?
 

درس نهم
دستور زبان درباره ی زمان حال استمراری  دستور زبان

یا گرامر این درس درباره ی زمان حال استمراری می باشد. زمان حال استمراری برای بیان كاری به كار می رود كه در همان لحظه در حال انجام شدن است.    نكته ها :

1 – شكل جمله در زمان حال استمراری به صورت زیر می باشد.
قید مناسب + مفعول + فرم ing دار فعل + am,is,are + فاعل
به مثال های زیر توجه كنید
من حالا در حال تماشا كردن تلویزیون هستم.

I am watching T.v now

ایشان (آنها) حالا در حال خوردن صبحانه هستند.

They are eating breakfast now.

او حالا در حال انجام دادن تكالیفش است.

She is doing her homworks now.    2 – فعل كمكی am برای فاعل (I) و فعل كمكی Is برای (It , she , he) و فعل كمكی are برای ( بقیه فاعل ها) می باشد.
3 – زمان حال استمراری معمولاً با قید now به معنای «حالا» همراه می باشد.  4 – برای سؤال ساختن دراین زمان باید ابتدا در جمله فعل كمكی و سپس فاعل و سپس بقیه جمله را ذكر كنیم. مثال :

زمان حال استمراری ساده

she is eating lunch now.

حال استمراری سؤالی

Is she eating lunch now?    5 – برای منفی ساختن در زمان حال استمراری بعد از فعل كمكی از Not استفاده می كنیم:

حال استمراری ساده

she is eating lunch now.

حال استمراری منفی

she is not eating lunch now.    تمرین
1. افعال داخل پرانتز را به شكل صحیح به كار ببرید.