تبلیغات
حیوانات - بهترین معلم ها و مدیر ها
بهترین معلم ها و مدیر ها

(آقای حسین نژادی/ادبیات فارسی-هنر)و(آقای اکبر فرد/مدیر)و(آقای ذینی زاده/حرفه-جغرافیا-تاریخ)و(آقای صالحی/زبان انگلیسی)و(آقای میراحمدی/پرورشی-دینی-عربی-قران)و(آقای بهروزی/کامپیوتر-علوم-ریاضی)این معلم ها برای این که بچه ها درس را خوب یادبگیرند خودشان را به آب و آتش میزنند تا دانش آموزان درس را خوب یاد بگیرند